select language
Polski English Français Deutsch Русский Nederlands Čeština Dansk Slovenčina Magyar Italiano Suomi Español Lietuvių Latviešu Norsk Português Svenska Български Hrvatski Ελληνικά עברית Íslenska Slovenščina Українська Türkçe Arabski Eesti Romana

Regulamin portalu występującego pod adresem domeny nadrzędnej globalhealth.com.pl


Definicje


(„Portal”)

Należy przez to rozumieć portal informacyjny prowadzony pod firmą Global Health, zamieszczony na domenie com.pl i innych domenach internetowych należących do administratora.

(„Właściciel Portalu”)

Global Health, NIP: 7962320214, REGON 123161699.


(„Użytkownik”)
Wyłącznie osoby fizyczne w rozumieniu kodeksu cywilnego, odwiedzająca strony Portalu, i korzystająca z jego zasobów i funkcji.


(„Klient”)
Podmiot lub osoba, której dane i informacje są prezentowane na stronach Portalu po wykupieniu płatnego abonamentu. Dane Klienta są wprowadzane na podstawie umowy pomiędzy Właścicielem a Klientem. Wybrane dane klienta mogą być także wprowadzane bezpłatnie.

(„Prezentacja klienta”)
To wydzielona część portalu (podstrona lub podstrony) na której są umieszczane informacje o Kliencie i prowadzonej przez niego działalności.


(„Regulamin”)
Regulamin oznacza niniejszy dokument w aktualnej wersji, zamieszczonej pod adresem domeny www.globalhealth.com.pl, na której prezentowany jest Portal.


Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników. Każda osoba zmierzająca do skorzystania z Portalu zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i stosować do jego postanowień. 

2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika jest dobrowolne, bezpłatne i nie wymaga rejestracji. 

4. Użytkownik może nieodpłatnie zapoznać się z regulaminem w każdym czasie, jak również sporządzać jego wydruki, zwielokrotniać jego treść różnymi metodami i na różnych nośnikach.

5. Właściciel nie udziela Użytkownikom indywidualnych informacji telefonicznych, mailowych lub przekazywanych w jakiejkolwiek innej formie o działalności Klientów oraz zakresu i dostępności oferowanych przez Nich usług czy produktów.


Zakres usług świadczonych poprzez Portal

6. Na podstawie niniejszego regulaminu Właściciel Portalu świadczy Użytkownikom drogą elektroniczną usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do treści prezentowanych na Portalu, która obejmuje w szczególności:

a. możliwość przeglądania treści Portalu,

b. możliwość uruchamiania Prezentacji Klientów i zapoznawania się z ich treścią,

c. możliwość korzystania z wyszukiwarki zapewnionej w ramach Portalu,

d. możliwość przesyłania wiadomości do Właściciela lub Klientów.

7. Usługa wskazana w ust. 6 powyżej świadczona jest przez Właściciela portalu nieodpłatnie.

8. Treść Portalu służy wyłącznie celom informacyjnym. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do decydowaniu o treści Portalu jest Właściciel Portalu.


Obowiązki użytkownika

9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Portalu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Właściciela lub Klientów. W szczególności korzystanie z Portalu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu.

10. Użytkownik – w wykonaniu zobowiązania wskazanego w ust. 9 powyżej winien:

a. gruntownie zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać wszystkich jego postanowień,

b. w trakcie korzystania z Portalu przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa,

c. nie wykorzystywać Portalu do działań, które mogłyby stać w sprzeczności z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami,

d. nie podejmować żadnych działań, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu Portalu,

e. powstrzymać się od wprowadzania do Portalu treści, które: 

- mogłyby naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym – zasady korzystania z sieci Internet,
- mogłyby naruszać prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie osobiste lub majątkowe oraz prawa własności przemysłowej,
- mogłyby naruszać tajemnicę przedsiębiorstwa osoby trzeciej,
- mogłyby naruszać prawa do znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa, firmy przedsiębiorstwa lub innych podobnych dóbr.


Uprawnienia Właściciela

11. Właściciel zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany formy, wyglądu,  funkcjonalności Portalu, prezentowanych w nim informacji lub tymczasowego wstrzymania dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Właściciela lub leżących po stronie Właściciela.

12. Właściciel zastrzega sobie prawo usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia Portalu jak również wprowadzenia w portalu zmian, modyfikacji bez konieczności uprzedniego informowania użytkowników.

13. Jakiekolwiek informacje dotyczące produktów lub usług prezentowanych w Portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Wszelki odnośniki (linki) do innych stron internetowych prezentowanych na stronach Portalu nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez Użytkownika.

14. Informacje zamieszczone na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny. Żadnej z zamieszczonych informacji nie należy rozumieć jako:

a. wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych,
b. wskazań dotyczących sposobu używania wyrobów medycznych,
c. sugestii dotyczących braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych i podjęcia terapii,
d. informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
e. diagnozy lub wskazywania terapii.

15. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. działania lub zaniechania podjęte przez Użytkownika pod wpływem informacji zawartych na Portalu,
b. ewentualne szkody materialne lub niematerialne poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Portalu,
c. ewentualne szkody materialne lub niematerialne poniesione przez Użytkownika wskutek skorzystania z oferty usług lub produktów zamieszczonych w Prezentacjach Klientów,
d. treść informacji zamieszczonych na stronach internetowych, do których odnośniki/linki znajdują się w Prezentacjach Klientów,
e. dane i informacje zamieszczone w Prezentacjach Klienta, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność itd.

16. Wybór konkretnego Klienta prezentowanego w Portalu dokonany przez Użytkownika, jest jego wyłączną i niezależną decyzją. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ten wybór oraz jego dalsze skutki (efekty wykonania usługi medycznej, zakup produktu medycznego, leczniczego itd. itp.).
17. Właściciel portalu nie bierze udziału oraz nie pośredniczy w świadczeniu usług oferowanych przez Klientów zamieszczonych w Portalu. W związku z powyższym wszelkie spory i nieporozumienia między Użytkownikiem a Klientem powinny zostać rozwiązane pomiędzy stronami, bez udziału Właściciela i angażowania go w jakiekolwiek czynności prawne pomiędzy stronami, czy próby pośrednictwa w rozwiązaniu konfliktu lub sporu.
18.
Użytkownikowi zabrania się pobierania informacji prezentowanych w portalu w celu ich wtórnego wykorzystania.
19. Wszelkie prawa autorskie związane z rozwiązaniami zastosowanymi w Portalu są zastrzeżone Właścicielowi.
20. Informacje zamieszczone w Prezentacji Klienta stanowią własność Klienta i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania bez uprzedniej zgody Klienta.


Warunki Techniczne

1. Korzystanie z Portalu możliwe jest, jeśli Użytkownik dysponuje systemem teleinformatycznym spełniającym następujące wymagania minimalne:
a. posiada dostęp do Internetu,
b. komputer/urządzenie zaopatrzone jest w jedną z aktualnych przeglądarek internetowych obsługujących Cookie, sesje, html5, java scripts.

2. Właściciel Portalu informuje, że serwis został zoptymalizowany do następujących przeglądarek: Firefox 25+, Chrome 30+, Internet Exploer 9+.


Postanowienia końcowe
21. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym zakresie i czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Portalu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Portalu.

22. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw.

23. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory związane z realizacją Regulaminu i usługami świadczonymi na jego podstawie rozstrzygane są przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Właściciela.

24. Korzystanie Portalu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.


Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Właściciel portalu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkownika i oświadcza, że w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem Portalu, nie udostępni informacji o Użytkowniku jakiejkolwiek nieuprawnionej stronie trzeciej.
2. Przetwarzając dane, w tym dane osobowe Właściciel Portalu przestrzega obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Administratorem danych jest Właściciel Portalu.
3. Każdorazowe przekazanie Właścicielowi przez Użytkownika informacji wiąże się z udzieleniem Właścicielowi zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
4. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że przysługuje mu prawo do żądania poprawienia, uzupełnienia, zmiany lub usunięcia danych osobowych.
5. Właściciel oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami i zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
6. Dane osobowe przekazane Właścicielowi nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych, promocyjnych czy reklamowych.
7. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Polityka Plików Cookies

Właściciel Portalu wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika.
Copyrights © 2017-2018 by Global Health: leczeniewpolsce.pl, leczenieweuropie.pl, diagnostykamedyczna.com.pl, stacjedializ.pl, hivaids.pl Created by: Soul Vision & GraphicsDesign.pl